ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Wastewater

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

μέχρι και την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ (Γενικό Πρωτόκολλο )

προκειμένου, σύμφωνα με τον Ν. 4412-2016, να τους ανατεθεί, με απευθείας ανάθεση, η «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αερισμού ΕΕΛ ΔΕΥΑΙ»

Προϋπολογισμού 19.800,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. 12.00.0000, ΑΔΥ Ω364ΟΡΙΞ-Τ3Γ)

σύμφωνα με το τεύχος που ακολουθεί και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (deyai.gr – Ανακοινώσεις) ή στο Γραφείο Προμηθειών της Υπηρεσίας Οικονομικού και Διοικητικού της ΔΕΥΑΙ, με τηλ. επικοινωνίας 26510-54500 και εσωτερικό 3091.
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να καταθέσουν και
:

Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, στην οποία να φαίνεται το συναφές του αντικειμένου

Φορολογική Ενημερότητα Ασφαλιστική Ενημερότητα Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Αποδεκτές θα γίνουν μόνο οι προσφορές που θα κατατεθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 

Κοινοποίηση