Διαγωνισμοί

Τελευταία Νέα, Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΕΤΟΣ 2023” Προϋπολογισμού 75.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με Α/Α 197909) για επιλογή αναδόχου της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” προϋπολογισμού 3.319.830,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με Α/Α 197910) για επιλογή αναδόχου της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” προϋπολογισμού 3.935.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με Α/Α 197534) για επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών : “ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ της Ε.Ε.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” προϋπολογισμού 385.290,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με Α/Α 201194 (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ  ΣΤΗΝ ΚΙΑΦΑ” Προϋπολογισμού 65.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με Α/Α 201152 (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ” Προϋπολογισμού 325.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Eνημερώσεις: 1. Στις 20/6/2023 έγινε διόρθωση του τεύχους οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) με Α/Α 200313 για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ” Προϋπολογισμού 58.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Ενημερώσεις: 1. Στις 19.5.2023 έγινε διόρθωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς 2. στις 24.5.2023 αναρτήθηκε διευκρίνηση ως προς το δικαίωμα συμμετοχής).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »