Ανοιχτή διαδικασία μέσω (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για σύμβαση προμήθειας άνω των ορίων για την ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) με προυπολογισμό 1.499.905,10 πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin