Ανοιχτή διαδικασία μέσω (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για σύμβαση προμήθειας άνω των ορίων για την ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) με προυπολογισμό 1.499.905,10 πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση