18 Μαΐου, 2023

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) με Α/Α 200313 για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ” Προϋπολογισμού 58.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Ενημερώσεις: 1. Στις 19.5.2023 έγινε διόρθωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς 2. στις 24.5.2023 αναρτήθηκε διευκρίνηση ως προς το δικαίωμα συμμετοχής).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με Α/Α 200190) άνω των ορίων του Ν4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” προϋπολογισμού 8.800.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Ενημερώσεις: 1. την 19.5.2023 έγινε ενσωμάτωση της Γεωτεχνικής μελέτης).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »