Τιμολογιακή Πολιτική

Τιμολογιακή Πολιτική Δήμων

Τιμολογιακή Πολιτική

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
για πρώην Δήμους