συνοπτικός διαγωνισμός του έργου:«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».(με διευκρινήσεις ως προς το δικαίωμα συμμετοχής).

Κοινοποίηση