Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΜΦΙΘΕΑ – ΚΑΡΑΔΗΜΑ – ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ IΩΑΝΝΙΤΩΝ” προϋπολογισμού 13.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Κοινοποίηση