Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΔΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ » προϋπολογισμού 2.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ(ενημέρωση:1 . 4/7/2023 έγινε ανάρτηση εντύπου οικονομικής προσφοράς)

Κοινοποίηση