Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ προϋπολογισμού 5.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ(ενημέρωση 1. 4.7.2023 έγινε ανάρτηση της οικονομικής προσφοράς ).

Κοινοποίηση