Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ) προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Κοινοποίηση