Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ προϋπολογισμού 19.000,00,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση