Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΣΙΚΑ προϋπολογισμού 11.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση