Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ» -προϋπολογισμός 28.000,00 πλέον ΦΠΑ

Κοινοποίηση