Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ-ΒΡΥΣΟΥΛΑ» προϋπολογισμού 8.427,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(8/7/2024 ενημέρωση οικονομικής προσφοράς)

Κοινοποίηση