Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση