Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» προϋπολογισμού 15.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Ενημερώσεις: 1). την 22/2/2024 έγινε ανάρτηση της οικονομικής προσφοράς).

Κοινοποίηση