Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση