Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Ενημερώσεις 1). 26/2/2024 ενημέρωση για τα πτυχία Η/Μ)).

Κοινοποίηση