Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση