Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΠΑΦΡΑΣ» προϋπολογισμού 6.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση