Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ προϋπολογισμού 28.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ(ενημέρωση τεύχους την 27.9.2023 ως προς την οριζοντιογραφία)

Κοινοποίηση