Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: “ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση