Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 196340 για το έργο: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ”

Κοινοποίηση