Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ  ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ – ΕΤΗ 2024-2025-2026” Προϋπολογισμού 320.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.( Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 208187)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ” Προϋπολογισμού 350.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 208182)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »