ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΕΤΟΣ 2021(με διευκρίνηση επί της διακήρυξης του έργου)

Κοινοποίηση