Ηλεκτρονικός, ανοιχτός, δημόσιος διαγωνισμός κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Κοινοποίηση