Διακήρυξη ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Α.Α. 185115) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:(ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) προυπολογισμού 32.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση