ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Ε.Ε.Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

water-waves

02/07/2020 Αρ. Πρωτ: 5142

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) που έχει την έδρα της στα Ιωάννινα (οδός8ης Μεραρχίας 3-5 ).

προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, (χαμηλότερη τιμή) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016

«Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για Παροχή Υπηρεσίας εργασιών με CPV 90513900-5 και συμπληρωματικό CPV 90514000-3 και τίτλο
« ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Ε.Ε.Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (59.970€) πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ, οδός 8ης Μεραρχίας 3-5, την 16η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ..
Καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφορών στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ η 11.00 π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος της δημοπρασίας και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά ή τεχνικά επιμελητήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι (http://www.deyai.gr).
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απόρριψης, θα υποβληθεί επί εντύπων ομοίων με τα εκείνα που δίνονται στη μελέτη.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2651054500 και FAX 26510-72033.
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται εφάπαξ:

  •   Στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ι
  •   Στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
  •   Σε ημερήσια εφημερίδα των Ιωαννίνων. Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ , δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
02.07.2020

Κοινοποίηση