ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΜΕ Α/Α 196340 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 93.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Κοινοποίηση