Διακήρυξη ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με Α/Α 184708 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΕΤΟΥΣ 2021) προυπολογισμού 200.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin