Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με Α/Α 197910) για επιλογή αναδόχου της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” προϋπολογισμού 3.935.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση