Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με Α/Α 197534) για επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών : “ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ της Ε.Ε.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” προϋπολογισμού 385.290,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση