Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με Α/Α 201194 (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ  ΣΤΗΝ ΚΙΑΦΑ” Προϋπολογισμού 65.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση