Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με Α/Α 201152 (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ” Προϋπολογισμού 325.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Eνημερώσεις: 1. Στις 20/6/2023 έγινε διόρθωση του τεύχους οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου).

Κοινοποίηση