Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με Α/Α 200190) άνω των ορίων του Ν4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” προϋπολογισμού 8.800.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Ενημερώσεις: 1. την 19.5.2023 έγινε ενσωμάτωση της Γεωτεχνικής μελέτης).

Κοινοποίηση