Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με Α/Α 192989) για επιλογή αναδόχου της προμήθειας: “Αποκατάσταση και αναβάθμιση υφισταμένων βασικών υποδομών λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων” προϋπολογισμού 9.006.937,33 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Ενημερώσεις: 1. Την 18.5.2023 έγινε ενημέρωση του espd παράρτημα ΙΙ σχετικά με την δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 2. την 31.5.2023 έγινε διευκρίνηση για τον ΦΠΑ.)

Κοινοποίηση