Διακήρυξη ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-A/A 185140) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ)–ΕΤΟΣ 2021)” προυπολογισμού 231.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση