Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: α)ΟΔΥΣΣΕΑ (Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ) β) Τμ. ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ) γ) Τμ. ΜΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ. δ) Τμ. 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ” Προϋπολογισμού 112.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.(ενημερώσεις: 1). 17/7/2024 ενημέρωση espd.)

Κοινοποίηση