Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ” Προϋπολογισμού 66.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.(1. 12/7/2024 ενημέρωση οριζοντιογραφίας).

Κοινοποίηση