Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΧΑΡΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΠΛ. ΠΑΛΑΣΚΑ & ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ” Προϋπολογισμού 44.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση