Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ  ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ – ΕΤΗ 2024-2025-2026” Προϋπολογισμού 320.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση