Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ – ΕΤΟΣ 2023” Προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση