Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με Α/Α 197909) για επιλογή αναδόχου της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” προϋπολογισμού 3.319.830,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση