Διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για την ανάθεση του έργου: <> σύμφωνα με το άρθρο  32, §2γ και άρθρο 269, §δ του Ν. 4412/2016.

Κοινοποίηση