Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια και λειτουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση των υδροσυστημάτων του οικισμού Ιωάννινα, WP3: «Δικτύωση και Ανάπτυξη Γεωβάσης» (Networking and GIS Database)– Παραδοτέο: 3.6.2: «Εφαρμογή δεδομένων σε γεωβάση» (Realization of GIS Info Map) & WP4: «Αισθητήρες, δίκτυα και Πιλοτικές Δράσεις» (Sensors Networks and Pilot Actions) – Παραδοτέο: 4.6.3: «Πιλοτική δράση στην πόλη των Ιωαννίνων» (Pilot action in Ioannina)» στο πλαίσιο του έργου “Improvingwatermanagementandsupplyinfrastructureviasmarttechnologies, policiesandtools” με ακρωνύμιο “SAVE-WATER” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREGIPAIICROSS-BORDERCOOPERATIONPROGRAMMEGreece-Albania 2014 – 2020.

Κοινοποίηση